Missie 5: Grondstofjuttershelden!

Voor de laatste keer in onze serie missies gingen we op zondag jutten in Katwijk. Inmiddels zijn we er ook achtergekomen dat het Grondstofjutten bijna net zo’n belachelijk groot succes is als een optreden van Ivo Niehe in Parijs.  Hella en ik gaan soms gezellig samen jutten en er zijn zelfs clubjes die twee maal per week het strand kuisen. We schrokken dus wel toen we bij aankomst hoorden dat er nog maar 3 juttassen beschikbaar waren! Gelukkig kregen we extra vuilniszakken mee want we waren met 7 zeer gemotiveerde rapers.

da2qjq5xkaaz9vp.jpg
De motivatie spat ervan af!

 

IMG_1432
Fikse tussenlozing!

 

 

We dachten dat er daarom niet zo heel veel te vinden zou zijn, maar ook nu bleek dat we met gemak de 7 zakken vulden, sterker nog: we hebben zelfs een tussenlozing in een kliko moeten doen!

 

 

 

 

Da2q1iEWAAQegot

Maar deze groep was dan ook de crème de la crème van de grondstofjutters, de Ivo Niehes van de zwerfierapers! De grenzen van wat nog menselijk mogelijk was werden opgerekt, zodat afval dat meters achter het prikkeldraad lag met verlengde armen en de grijper toch kon worden opgepakt.

Hier en daar bleef een pluk haar of een stukje vel achter in het prikkeldraad maar alles voor het resultaat. Wel willen we graag een volgende keer met toestemming van Rijnland in het verboden gebied alle troep opruimen, onze handen jeuken!

 

IMG_1530

Na afloop was de stemming opperbest, we hadden immers weer een hoop afval verplaatst van waar het niet hoort naar waar het wel hoort. Op het terras van Wantveld werd de juichstemming bekroond met raketijs en bier, een gouden combinatie!

BeFunky Collage 2
Van hagelpatronen tot rietjes, alles verdween in de zakken!

 

 

 

Mission 4: Trash beachcombing in Katwijk

The name of this blog suggests that Mission 4 is identical to Mission 1. There were indeed several similarities::

 • Location: Katwijk
 • Day: De dag: the day of the lord
 • Weather: fresh and sunny
 • Nature of the mission: trash beachcombing

But there were also important differences. First of all, it was more than a month later. As a result, we were able to conduct a comparative research. We walked about the same area and saw significantly less waste than last time!

This can have various causes:

 • A battalion of trash beachcombers had been ahead of us that morning
 • Or there has been (relatively) little waste fallen from human hands in the intervening period. And what is the cause of that? Maybe because on a clean beach there is less dumping ….

This time our party of beachcombers was different. We were accompanied by our super-enthusiastic ex-neighbor with her three equally enthusiastic children aged 6 and 8 and 8. They had been looking forward to collecting the waste all morning and they did not hide that! With a fanaticism that could put Olympic athletes toshame, the beach was combed from bottom to top and from left to right. Their enthusiasm almost ended into an argument about a piece of plastic at some point: “NO, THIS WAS MY WASTE, I WANT TO PUT IT IN THE BAG!”

A tiny little incident in an otherwise perfect afternoon: the images speak almost for themselves, and otherwise there is always the caption.

 

3 superheroes, 2 of them incognito

 

Summary of a splendid afternoon!

 

At first is said afal! (in Dutch something like trazh!) but fortunately this spelling error was remediated on time (now it says something like trasj).

[back to list of English posts]

Missie 4: Grondstofjutten in Katwijk

De naam van dit blog doet vermoeden dat Missie 4 identiek is aan Missie 1. En er waren dan ook diverse overeenkomsten:

 • De locatie: Katwijk
 • De dag: de dag des heren
 • Het weer: fris en zonnig
 • De aard van de missie: grondstofjutten

Maar er waren ook belangrijke verschillen. Het was op de eerste plaats meer dan een maand later. Daardoor waren we in de gelegenheid om een vergelijkend warenonderzoek te doen. We hebben ongeveer hetzelfde gebied gelopen en zagen beduidend minder afval dan de vorige keer!

Dat kan verschillende oorzaken hebben:

 • Een bataljon grondstofjutters was ons die ochtend net voor geweest.
 • Of er is in de tussenliggende periode (relatief) weinig afval uit mensenhanden gevallen. En wat daar dan weer de oorzaak van is? Misschien omdat op een schoon strand er minder wordt gedumpt …

Het gezelschap was deze keer ook anders. We werden vergezeld door onze superenthousiaste ex-buurvrouw met haar drie minstens zo enthousiaste kinderen van 6 en 8 en 8. Ze hadden zich al de hele ochtend verheugd op het afval rapen en dat was te merken! Met een fanatisme waar de Olympische sporters nog een puntje aan kunnen zuigen, werd het strand van onder tot boven en van links naar rechts uitgekamd. Hun enthousiasme ontaardde op enig moment zelfs in een ruzie om een plastic papiertje: “NEE, DIT WAS MIJN AFVAL, ÍK MAG HET IN DE TAS DOEN!”

Een miezerig incidentje in een voor de rest perfecte middag: de beelden spreken vrijwel voor zichzelf, en anders is er nog altijd het onderschrift.

 

3 superhelden, waarvan 2 incognito.

 

Samenvatting topmiddag!

 

Eerst stond er aval maar gelukkig werd deze spelfout op tijd gecorrigeerd.

Mission 1: Trash beachcombing in Katwijk

My New Year’s resolution more or less coincided with my birthday, and was set in motion by Hella: a ‘greener’, more sustainable life.

In addition to a beautiful photo book with heartwarming and funny pictures of waste-separating friends and family, I also received a well-filled application list for all sorts of activities. As a friend of son W. strikingly said, some people are required to do this as a community service, for others it’s a birthday present. Can be, but I was incredibly happy with all applications and the prospect of doing a useful and enjoyable activity together!

Sunday 7 January was the first activity kick-off: we went to the Katwijk beach to trash beachcomb (grondstofjutten) there. It was a beautiful day with a clear blue sky and a nice refreshing ice-cold wind.

At the beach pavilion with the appropriate name ‘Het Strand (= The Beach)’ we all got a beautiful burlap bag. The crystal-clear instruction was to leave the shells and the sand, but to collect any found money and return it to the owner of the pavilion.

Grondstofjutten
Still a bit squirrelly with the empty bags.

When asked whether there was much enthusiasm for the trash beachcombing, the friendly girl replied that it was mainly done by children. That pinned us good,  middle aged and all …

We went to the beach in a good mood, where at first glance it did not really seem there was a lot to pick up. But when we looked closer, there actually was a lot to pick up. Within half an hour our bags were filled to the rafters with waste. The vast majority was plastic: fishnet remains, caps, plastic bottles, plastic straws etc. This time Agneta won the award for the most unusual find: a plastic woman’s torso. Unfortunately there is no picture of this, but see below our harvest: four stuffed bags and four very satisfied people.

Katwijk 7 januari 3
Accomplished beachcombers!

Afterwards we received free coffee and hot chocolate from Het Strand on behalf of the beach.

To summarize: it was shocking to notice how fast we got the bags filled. On the one hand, there was the feeling this was just a dribbling drop on a gigantic glowing plate, but at the same time it was also nice to do something. And hopefully we have inspired other people who suddenly saw four people, in their 50’s, cleaning the beach even without community service jackets!

The next event will take place on Saturday 13 January. We will clean up our neighbourhood, the Maredijk (the event is called: Maak de Maredijk Mooi!). For this, even more people have already signed up, exceeding all expectations. I’m already looking forward to it!

[back to list of English posts]

Missie 1: Grondstofjutten in Katwijk

Mijn goede voornemen viel dit jaar toevalligerwijs min of meer samen met mijn verjaar, en werd in gang gezet door Hella: een groener leven.

Behalve een schitterend fotoboek met alle afvalscheidende vrienden en familie kreeg ik ook een goedgevulde intekenlijst voor allerlei activiteiten. Zoals een vriend van zoon W. treffend zei: sommige mensen krijgen dit als taakstraf, anderen krijgen het voor hun verjaardag. Kan wezen, maar ik was onwaarschijnlijk blij met alle aanmeldingen en het vooruitzicht om met elkaar een nuttige en gezellige activiteit te ondernemen!

Zondag 7 januari was de aftrap van de eerste activiteit: we gingen naar het Katwijkse strand om daar grondstof te jutten. Het was een stralende dag met een strakblauwe hemel en een lekker verfrissend ijskoud windje.

Bij het paviljoen met de toepasselijke naam ‘Het Strand’ kregen we alle vier een prachtige jute juttas. De glasheldere instructie luidde om de schelpen en het zand te laten liggen maar eventueel geld op te rapen en in te leveren bij de eigenaar.

Grondstofjutten
Nog wat onwennig met lege tassen.

Op de vraag of er veel animo voor het grondstofjutten was, antwoordde het vriendelijke meisje dat het vooral door kinderen werd gedaan. Daar stonden we mooi te kijken met onze middelbare leeftijden!

En daar gingen we goedgemutst het strand op, waar op het eerste oog niet echt wat te jutten leek. Maar toen we onze ogen beter de kost gaven, viel er heel wat te rapen. Binnen een half uurtje waren onze tassen tot de nok gevuld met afval. Het overgrote deel was plastic: visnetresten, dopjes, plastic flessen, rietjes enz. Agneta won ditmaal de prijs voor de meest bijzondere vondst: een plastic vrouwenrompje. Helaas is daar geen foto van maar hieronder onze oogst: vier propvolle tassen en vier heel tevreden kopjes.

Katwijk 7 januari 3
Als volleerde jutters!

Na afloop kregen we ook nog gratis kopjes koffie en chocomel aangeboden van het Strand namens het strand.

Samenvattend: het was schokkend om te merken hoe snel we de tassen gevuld kregen. Aan de ene kant was er daardoor het gevoel van een miezerige druppel op een gigantische gloeiende plaat, maar tegelijkertijd was het ook fijn om tóch iets te doen. En waarschijnlijk hebben we andere mensen aangestoken die op het strand ineens vier diep volwassen mensen zonder taakstrafhesjes zagen schoonmaken!

Zaterdag 13 januari is alweer het volgende event. Dan gaan we de Maredijk Mooi Maken. Er hebben zich al zelfs extra mensen aangemeld, ongelooflijk. Ik heb er nu al keiveel zin in!