Coming clean: TGI Fridays

A couple of times a week I park my bike in the bicycle shed on the Westplein in Utrecht. A not so cozy square because of the many traffic but it is made more fun and greener with unrelenting enthusiasm by the people of  Paviljoen Pop.

TGI 1
An impression of the mess.

Last week I once again parked my bike and saw a tsunami of junk. It turned out to be an action of the fast food chain TGI-Fridays who wanted to recruit staff in this fun way for their soon to be opened restaurant on nearby Stationsplein.

Apparently there is little enthusiasm to work here and regular ways of recruiting staff (an advertisement or employment agency) do not yield anything. Or perhaps there is a completely different reason that is overlooked.

Probably, there has been a department that has devised to tackle it in this way. Perhaps it was preceded by brainstorming session, with yellow post-its and out of the box thinking.

TGI Fridays
Do you believe this is a winning action?

Anyway, the outcome was  that there is a label on all bicycles on the Westplein with this phrase : Do you believe in a dream job at first sight?

If they had thought about it a little bit longer, they might have come to the conclusion that about 100% of the bike owners do not need this label. And that there are only a few people who put it in their pocket to throw away at home. Practice shows that most people just throw it on the ground, especially if there are already a few hundred.

I tweeted a friendly request to TGI Fridays to clean up their mess. But no reaction. The day after, I returned from work a bit earlier and decided to pick up as many labels as possible.

TGI 4TGI 3

There were 267. This time I have also tweeted about it, now with the question to TGI-Fridays to come with us to clean up some time in return. I also asked the municipality of Utrecht, per tweet, whether companies are allowed to distribute so much junk. It is still not entirely clear to me how it is, but apparently it was passed on to the licensing department.

Until now there is no reaction from TGI Fridays but you are the second person to hear when in their infinite wisdom they decide to come with us . I can recommend it anyway because it is super fun with us!

[back to list of English posts]

UPDATE:
TGI Fridays has turned out to be a good sport: they reached out to DeGroteSchoonmaak the day after the second tweet and sincerely apoligized. Also, they have committed to have 2 employees help us cleanup for an afternoon. We are very happy about that and plan to do this very soon!

Schone Zaken: TGI Fridays

Een aantal keer per week parkeer ik mijn fiets in de fietsenstalling op het Westplein in Utrecht. Een niet zo gezellig plein vanwege het vele verkeer maar het wordt met niet aflatend enthousiasme leuker en groener gemaakt door de mensen van Paviljoen Pop.

TGI 1
Een impressie van de troep.

Afgelopen week stalde ik weer eens mijn fiets en zag een tsunami aan troep. Het bleek een actie van de semi-fastfoodketen TGI-Fridays die op deze ludieke manier personeel wil werven voor hun binnenkort te openen restaurant op het nabijgelegen Stationsplein.

Blijkbaar is er weinig animo om hier te werken en leveren reguliere manieren van personeel werven (een advertentie of uitzendbureau) niets op. Of wellicht is er een heel andere reden die over het hoofd zie.

In elk geval is er een afdeling geweest die bedacht heeft om het op deze manier aan te pakken. Misschien is er nog een brainstormsessie aan vooraf gegaan met gele post-its en out of the box denken.

TGI Fridays
Geloof jij dat dit een goede actie is?

De uitkomst was in elk geval dat er aan alle fietsen op het Westplein een label is gehangen met de kromme zin: Geloof jij in een droombaan op het eerste gezicht?

Als ze ietsiepietsie langer hadden nagedacht waren ze misschien tot de conclusie gekomen dat ongeveer 100% van de fietseigenaren geen behoefte heeft aan dit label. En dat er maar een paar mensen zijn die het braaf in hun zak steken om thuis weg te gooien. De praktijk leert dat de meeste mensen het gewoon op de grond gooien, zeker als er al een paar honderd liggen.

Ik wijdde er een tweet aan met het vriendelijke verzoek aan TGI Fridays om de troep op te ruimen. Maar geen reactie. De dag erop was ik wat eerder terug van werk en besloot zo veel mogelijk labels op te rapen.

TGI 4TGI 3

Het  waren er 267. Ook dit keer heb ik erover getwitterd, ditmaal met de vraag aan TGI-Fridays om in ruil hiervoor een keer met ons mee te gaan om zwerfafval te ruimen. Ook de gemeente Utrecht heb ik per tweet gevraagd of bedrijven zo veel troep mogen verspreiden. Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe het zit maar blijkbaar is het doorgegeven aan de afdeling vergunningen.

Vooralsnog is er geen reactie van TGI Fridays maar u bent de tweede die het hoort als ze in oneindige wijsheid besluiten om met ons mee te gaan. Ik kan het sowieso iedereen aanraden want het is supergezellig met ons!

Laatste nieuws: TGI-Fridays heeft de handschoen opgepakt en gaat een keer met ons mee zwerfafval rapen! Zie hier hun reactie. En de onze 😉

Hella finds … a tip!

Supporter van Schoon materialen

What and why?

Never shy to speak my mind and always searching for new things. This year I will be blogging for The Big Cleanup, about my findings on plastic waste, separate waste, people who pick up trash or leave trash, great ideas to make the world a cleaner place, and more!

How?

Last December I found out how easy it is to organise a cleanup action in your own neighbourhood.

  • Go to Supporter van Schoon and create an event
  • With the confirmation of the event you get an action code that will give you 1 free basic package. It hold some pretty neat gloves, garbage bags and PR materials!
  • Find some help: ask your neighbours, your friends and your family to help you. Go to the Mission 2 report on this site to see where that can lead to.

Supporter van Schoon materialen

Do you find this appealing?

Let me know, go for it! I’d love to hear your experiences.

[back to list of English posts]

Mission 2: Maak de Maredijk Mooi!

Within a week of our first mission it was time for the second activity: ‘Make the Maredijk Mooi!’ (= Clean up our neighbourhood Maredijk).

Hella had received a free package from the sympathetic foundation ‘Nederland Schoon‘ with gloves, plastic bags, posters and thank you cards. Hella had also created an event on the website of ‘Nederland Schoon’. This apparently was also communicated in our neighbourhood via Facebook’s unfathomable ways. As a result, in addition to a number of birthday guests, other people from the neighbourhood participated.

Superfantastic!

02 IMG_0115 beste
After the walk-in with coffee and cookies, sympathetically everyone posed for the photographer.

Just like the week before on the beach, at first glance it did not look so bad. But once we were busy cleaning, we realised we were not really living in a very clean neighbourhood … In one and a half hour time a lot of litter was picked up. A selection: hundreds of cigarette butts, fireworks, a boot, cans, plastic bags, beer bottles and so on.

Maak Maredijk Mooi
The showpiece of the day.

We also learned something: some of us thought that these glass things in the picture below are beautiful vases for orchids. That is not true. It is packaging material for a so-called shot. No heroin, but an alcoholic drink.

26-maredijk-16.jpg
Hotshot!

The effort we made was huge. And during our effort we were approached several times by neighborhood residents who would definitely want to participate next time. In fact, that nice family on the corner of the street could not wait and joined right away!

34 Maredijk (10)
Plenty to be found in the ditch!
04-maredijk-9.jpg
When everything was cleaned up, we wiped the curbs with a wet cloth.
36 Slot en juich foto1
Unbelieveably happy residents of the Maredijk neighbourhood with their harvest!

Afterwards we had a nice lunch because all that cleaning up gave us the munchies. Once again, this mission showed us that enjoying yourselves and doing something uesful can go hand in hand perfectly!

[back to list of English posts]

Wat vindt Hella? Een tip!

Wat en waarom?

Nooit verlegen om een mening en altijd op zoek naar nieuwe dingen. Dit jaar ga ik voor De Grote Schoonmaak schrijven over alles wat ik vind met betrekking tot plastic afval, afvalbestrijding, mensen die afval opruimen of juist laten liggen, goede ideeën om de wereld schoner te maken etc!

Hoe dan?

Afgelopen december heb ik uitgevonden hoe makkelijk het is om in je eigen buurt een opruimactie te organiseren.

  • Surf naar Supporter van Schoon en maak een event aan
  • Bij de bevestiging krijg je een actiecode waarmee je 1 basispakket gratis krijgt. Onder meer een aantal paar kekke handschoenen, vuilniszakken en promotiemateriaal!
  • Vind hulp: vraag je buren, je vrienden en je familie om mee te helpen. Zie ook het verslag van Missie 2 op deze blog

Supporter van Schoon materialen

Wat vinden jullie?

Laat het weten, ga het doen. Ik ben heel benieuwd!

Missie 2: Maak de Maredijk Mooi!

Al binnen een week was het alweer tijd voor de tweede activiteit: Maak de Maredijk Mooi!

Hella had van de sympathieke stichting Nederland Schoon een gratis pakket gekregen met handschoenen, plastic zakken, posters en bedankkaarten. En op de site van Nederland Schoon was door Hella een event aangemaakt. Langs de voor mij ondoorgrondelijke wegen van Facebook was het blijkbaar ook bekend geraakt in onze wijk. Met als gevolg dat er behalve een aantal verjaardagsgasten ook andere schone mensen uit de wijk meededen. Superleuk!

02 IMG_0115 beste
Na de koek en zopie poseerde iedereen heel welwillend voor de persfotograaf.

Net als de week ervoor op het strand, leek het allemaal wel mee te vallen zo op het eerste gezicht. Maar eenmaal bezig, bleken we toch niet in een zo’n heel frisse wijk te wonen… In anderhalf uur tijd werd er heel wat vuil geruimd. Een greep uit de oogst: honderden sigarettenpeuken, vuurwerkafval, een laars, blikjes, plastic zakken, bierflesjes enz.

Maak Maredijk Mooi
Het pronkstuk van de dag

We staken er ook nog wat van op: sommigen van ons dachten dat dit mooie vaasjes voor orchideeën zijn. Dat is niet zo. Het is verpakkingsmateriaal voor een zg. shotje. Geen heroïne, maar een alcoholische versnapering.

26-maredijk-16.jpg
Hotshot!

De inzet was enorm. En tijdens onze actie werden we meermalen aangesproken door wijkbewoners die volgende keer zeker mee willen doen. Sterker nog: die leuke familie van de hoek kon niet wachten en sloot gelijk aan! Maar ook ín de sloot was genoeg te vinden:

34 Maredijk (10)

 

04-maredijk-9.jpg
Toen alles opgeruimd was, hebben we met een nat doekje nog even de stoepranden afgenomen.
36 Slot en juich foto1
Onwaarschijnlijke blije bewoners van de Maredijkbuurt met hun oogst!

Na afloop aten we nog een broodje want van al dat afval wordt een mens hongerig! En ook nu bleek weer dat nuttig & aangenaam een gouden duo is!