Missie 5: Grondstofjuttershelden!

Voor de laatste keer in onze serie missies gingen we op zondag jutten in Katwijk. Inmiddels zijn we er ook achtergekomen dat het Grondstofjutten bijna net zo’n belachelijk groot succes is als een optreden van Ivo Niehe in Parijs.  Hella en ik gaan soms gezellig samen jutten en er zijn zelfs clubjes die twee maal per week het strand kuisen. We schrokken dus wel toen we bij aankomst hoorden dat er nog maar 3 juttassen beschikbaar waren! Gelukkig kregen we extra vuilniszakken mee want we waren met 7 zeer gemotiveerde rapers.

da2qjq5xkaaz9vp.jpg
De motivatie spat ervan af!

 

IMG_1432
Fikse tussenlozing!

 

 

We dachten dat er daarom niet zo heel veel te vinden zou zijn, maar ook nu bleek dat we met gemak de 7 zakken vulden, sterker nog: we hebben zelfs een tussenlozing in een kliko moeten doen!

 

 

 

 

Da2q1iEWAAQegot

Maar deze groep was dan ook de crème de la crème van de grondstofjutters, de Ivo Niehes van de zwerfierapers! De grenzen van wat nog menselijk mogelijk was werden opgerekt, zodat afval dat meters achter het prikkeldraad lag met verlengde armen en de grijper toch kon worden opgepakt.

Hier en daar bleef een pluk haar of een stukje vel achter in het prikkeldraad maar alles voor het resultaat. Wel willen we graag een volgende keer met toestemming van Rijnland in het verboden gebied alle troep opruimen, onze handen jeuken!

 

IMG_1530

Na afloop was de stemming opperbest, we hadden immers weer een hoop afval verplaatst van waar het niet hoort naar waar het wel hoort. Op het terras van Wantveld werd de juichstemming bekroond met raketijs en bier, een gouden combinatie!

BeFunky Collage 2
Van hagelpatronen tot rietjes, alles verdween in de zakken!

 

 

 

Coming clean: TGI-Fridays lends a hand (including cliffhanger!)

Friday, March 9 we had another mission: we started collecting litter with 2 employees of TGI-Fridays. Why? You can read the extended version here, the ultra-short summary here: I picked up 267 roaming flyers from them and now they came to help us clean up.

We had agreed to meet in pavilion pOp, a temporary building on the Westplein next to the crime scene: the bicycle shed where the flyers of TGI Fridays had been spread everywhere.

We had no idea who to expect: would it be two trainees to do this job or perhaps those who had posted the flyers to all the bicycles? In any case, we did not expect it to be Gert and Robert! Two top managers of TGI Fridays. We thought they were being good sports that they had taken up the gauntlet, but we found it even sportier that they had sent their very best employees. Armed with garbage bags, grabbers and even a landing net we started in the bicycle shed where their well-known flyers were still lying. But there was a lot more than those flyers.
Within 10 minutes we had four garbage bags filled with the usual suspects: cans, plastic bottles, Antaflu wraps, lots of cigarette butts etc. Then we walked through the Leidsekade and the Vleutenseweg back to Paviljoen pOp. A walk that would normally take you a quarter of an hour, but when you also collect litter, that quickly becomes three quarters of an hour. At that time we got to know each other a little better and Gert and Robert saw with their own eyes that all that litter is quite a big problem. If you do not pay attention, you do not see immediately how much litter is on the street. But once you pay attention, you can not unsee it anymore. We see that time and time again.

Our landing net was not prepared fot this!

Once returned to Paviljoen pOp we talked some more and made this beautiful final photo that will probably get a place of honor in the first Dutch branch of TGI-Fridays!

Four happy faces with 8 full garbage bags

To conclude, we have a an exciting cliffhanger …  because what did these men bring with them? You will read it soon on this blog!

Thanks to Marij from Paviljoen pOp for being such a nice and welcoming host and of course thanks to Gert and Robert!

[back to list of English posts]

 

Schone Zaken: TGI-Fridays helpt mee (inclusief cliffhanger!)

Friday 9 maart was er weer een nieuwe missie: we gingen zwerfvuil rapen met 2 medewerkers van TGI-Fridays. Waarom? De uitgebreide versie lees je hier, de ultrakorte samenvatting hier: ik raapte eerder 267 rondzwervende flyers van hen op en nu kwamen ze ons helpen met opruimen.

We hadden afgesproken in paviljoen pOp, een tijdelijk gebouwtje op het Westplein vlak naast de plaats delict: de fietsenstalling waar de flyers van TGI-Fridays overal verspreid lagen.

We hadden geen idee wie we konden verwachten: zouden er twee stagiaires komen om dit klusje te klaren of misschien degenen die de flyers aan alle fietssturen hadden gehangen? We hadden in elk geval niet verwacht dat het Gert en Robert waren! Twee topmanagers van TGI-Fridays. We vonden het al sportief dat ze de handschoen hadden opgenomen, maar we vonden het nóg sportiever dat ze hun allerbeste medewerkers hadden gestuurd. Gewapend met vuilniszakken, grijpers en zelfs een schepnet begonnen we in de fietsenstalling waar nog steeds de overbekende flyers lagen. Maar er lag nog veel meer. Binnen 10 minuten hadden we vier vuilniszakken gevuld met de usual suspects: blikjes, plastic flesjes, Antaflu-wikkels, heel veel peuken enz. Daarna liepen we via de Leidsekade en de Vleutenseweg een rondje/blokje. Een wandeltje waar je normaal een kwartier over doet, maar wanneer je ondertussen ook zwerfvuil raapt, wordt dat al snel drie kwartier. In die tijd leerden we elkaar een beetje kennen en zagen Gert en Robert met eigen ogen dat al dat zwerfvuil best een groot probleem is. Als je er niet op let, zie je niet wat er allemaal op straat ligt. Maar als je er eenmaal wél op let, kan je het niet meer níet zien. Dat blijkt keer op keer.

Hier was ons schepnet niet op berekend …

Eenmaal terug bij Paviljoen pOp hebben we nog even nagepraat en deze fraaie afsluitende foto gemaakt die vermoedelijk een ereplaatsje gaat krijgen in de eerste Nederlandse vestiging van TGI-Fridays!

Vier vrolijke gezichten bij acht volle vuilniszakken!

Tot slot hebben we nog een cliffhanger van jewelste … want wat hadden de mannen meegenomen? U leest het binnenkort op dit blog!

Dank aan Marij van Paviljoen pOp voor de gezellige ontvangst en natuurlijk aan Gert en Robert!

Coming clean: TGI Fridays

A couple of times a week I park my bike in the bicycle shed on the Westplein in Utrecht. A not so cozy square because of the many traffic but it is made more fun and greener with unrelenting enthusiasm by the people of  Paviljoen Pop.

TGI 1
An impression of the mess.

Last week I once again parked my bike and saw a tsunami of junk. It turned out to be an action of the fast food chain TGI-Fridays who wanted to recruit staff in this fun way for their soon to be opened restaurant on nearby Stationsplein.

Apparently there is little enthusiasm to work here and regular ways of recruiting staff (an advertisement or employment agency) do not yield anything. Or perhaps there is a completely different reason that is overlooked.

Probably, there has been a department that has devised to tackle it in this way. Perhaps it was preceded by brainstorming session, with yellow post-its and out of the box thinking.

TGI Fridays
Do you believe this is a winning action?

Anyway, the outcome was  that there is a label on all bicycles on the Westplein with this phrase : Do you believe in a dream job at first sight?

If they had thought about it a little bit longer, they might have come to the conclusion that about 100% of the bike owners do not need this label. And that there are only a few people who put it in their pocket to throw away at home. Practice shows that most people just throw it on the ground, especially if there are already a few hundred.

I tweeted a friendly request to TGI Fridays to clean up their mess. But no reaction. The day after, I returned from work a bit earlier and decided to pick up as many labels as possible.

TGI 4TGI 3

There were 267. This time I have also tweeted about it, now with the question to TGI-Fridays to come with us to clean up some time in return. I also asked the municipality of Utrecht, per tweet, whether companies are allowed to distribute so much junk. It is still not entirely clear to me how it is, but apparently it was passed on to the licensing department.

Until now there is no reaction from TGI Fridays but you are the second person to hear when in their infinite wisdom they decide to come with us . I can recommend it anyway because it is super fun with us!

[back to list of English posts]

UPDATE:
TGI Fridays has turned out to be a good sport: they reached out to DeGroteSchoonmaak the day after the second tweet and sincerely apoligized. Also, they have committed to have 2 employees help us cleanup for an afternoon. We are very happy about that and plan to do this very soon!

Schone Zaken: TGI Fridays

Een aantal keer per week parkeer ik mijn fiets in de fietsenstalling op het Westplein in Utrecht. Een niet zo gezellig plein vanwege het vele verkeer maar het wordt met niet aflatend enthousiasme leuker en groener gemaakt door de mensen van Paviljoen Pop.

TGI 1
Een impressie van de troep.

Afgelopen week stalde ik weer eens mijn fiets en zag een tsunami aan troep. Het bleek een actie van de semi-fastfoodketen TGI-Fridays die op deze ludieke manier personeel wil werven voor hun binnenkort te openen restaurant op het nabijgelegen Stationsplein.

Blijkbaar is er weinig animo om hier te werken en leveren reguliere manieren van personeel werven (een advertentie of uitzendbureau) niets op. Of wellicht is er een heel andere reden die over het hoofd zie.

In elk geval is er een afdeling geweest die bedacht heeft om het op deze manier aan te pakken. Misschien is er nog een brainstormsessie aan vooraf gegaan met gele post-its en out of the box denken.

TGI Fridays
Geloof jij dat dit een goede actie is?

De uitkomst was in elk geval dat er aan alle fietsen op het Westplein een label is gehangen met de kromme zin: Geloof jij in een droombaan op het eerste gezicht?

Als ze ietsiepietsie langer hadden nagedacht waren ze misschien tot de conclusie gekomen dat ongeveer 100% van de fietseigenaren geen behoefte heeft aan dit label. En dat er maar een paar mensen zijn die het braaf in hun zak steken om thuis weg te gooien. De praktijk leert dat de meeste mensen het gewoon op de grond gooien, zeker als er al een paar honderd liggen.

Ik wijdde er een tweet aan met het vriendelijke verzoek aan TGI Fridays om de troep op te ruimen. Maar geen reactie. De dag erop was ik wat eerder terug van werk en besloot zo veel mogelijk labels op te rapen.

TGI 4TGI 3

Het  waren er 267. Ook dit keer heb ik erover getwitterd, ditmaal met de vraag aan TGI-Fridays om in ruil hiervoor een keer met ons mee te gaan om zwerfafval te ruimen. Ook de gemeente Utrecht heb ik per tweet gevraagd of bedrijven zo veel troep mogen verspreiden. Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe het zit maar blijkbaar is het doorgegeven aan de afdeling vergunningen.

Vooralsnog is er geen reactie van TGI Fridays maar u bent de tweede die het hoort als ze in oneindige wijsheid besluiten om met ons mee te gaan. Ik kan het sowieso iedereen aanraden want het is supergezellig met ons!

Laatste nieuws: TGI-Fridays heeft de handschoen opgepakt en gaat een keer met ons mee zwerfafval rapen! Zie hier hun reactie. En de onze 😉

Schone zaken: tips gezocht!

img_0209Sinds mijn verjaardag zijn er drie officiële missies geweest maar ondertussen hebben we natuurlijk niet stilgezeten. We (lees: Hella) heeft zich urenlang bekwaamd in het doorgronden van de WordPresswereld. Met resultaat, want we hebben nu allerlei fancy features op deze site waaronder een heuse Engelse versie! Google translate heeft met de deskundige hulp van Hella alle blogs kunnen vertalen zodat we nu ook global kunnen doorbreken. Verder is er sinds kort een Twitter-account: @plasticcleanup (het account degroteschoonmaak was al weggegeven aan de huishoudservice van Miep Kraak). En ook op LinkedIn is er al een hoop reuring.

Nu we ons meer en meer verdiepen in het plastic afval, valt ons op dat we niet alleen zijn. Er zijn, ook in onze eigen omgeving, al veel mensen die zwerfafval ruimen. En ik geloof echt dat het als een milieuvriendelijke olievlek werkt: er sluiten zich steeds meer mensen aan bij allerlei schoonmaakprojecten.

Als je er eenmaal oog voor hebt, kan je het niet meer niet zien. Dubbele ontkenningen zijn altijd lastig maar deze begrijp ik zelfs. Sinds we zijn begonnen met rapen zie ik overal plastic en ander afval. Dat geeft soms ook een praktisch probleem. Want als ik net boodschappen ga doen en ik zie allerhande troep op straat liggen, wil ik liever geen vieze handen. En als ik dan toch begin met rapen, dan blijft het meestal niet bij 1 stuk. En ook niet bij 2, dus dan dient zich het volgende probleem aan: waar laat je het? Bij voorkeur niet in de boodschappentas. Tot nu toe was de oplossing: op zoek gaan naar een plastic zak, want waar afval is, vind je meestal ook wel plastic zakken. Maar ik ben heel benieuwd hoe andere zwerfafvalrapers dit oplossen. Ik zag dat Peter Smith van de Stichting Klean jaloersmakend soepeltjes met zijn grijper het afval in zijn fietsmandje gooit. Iemand die met zo veel precisie en gemak zelfs peuken oppikt, heeft vroeger waarschijnlijk een hoop horloges uit de grijpmachine gehaald. Maar voor ons is deze manier voorlopig nog buiten bereik. We houden ons dus aanbevolen voor goeie tips!

Zaterdag 18 februari gaan we weer grondstofjutten op het strand! Met een juten tas.